Υποβολή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 15ς αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.

23 Ιανουαρίου 2019