΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου : ” ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ’’.

10 Μαρτίου 2020