΄Εγκριση του Πρακτικού Ι της δημόσιας σύμβασης : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

29 Απριλίου 2021