΄Εγκριση της υπ΄αριθ. 16/27-02-2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η.Λ. περί 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

10 Μαρτίου 2020