΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και τευχών της υπ΄αριθμόν 9/2020 μελέτης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ , ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» προϋπολογισμού 184.153,36 €.

10 Φεβρουαρίου 2020