΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τευχών της 46/2018 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» προϋπολογισμού 272.764,97€ , απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 72 παε.1δ. του Ν. 3852/2010.

28 Δεκεμβρίου 2018