΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 892,80€ για προμήθεια ηλεκτρικών ειδών (σκούπες) προς κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.

2 Ιουλίου 2018