΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 19.670,52 € για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75.

2 Ιουλίου 2018