Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για συμμετοχή σε Λαϊκές Αγορές, στον κ. ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

13 Ιανουαρίου 2020