Υποχρεωτική έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης , για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του ( αριθμ. 63/2020 Απόφαση Ο.Ε)

11 Μαΐου 2020