Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τον κατ΄εξαίρεση δικαστικό χειρισμό υποθέσεων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (άσκηση ενδκων βοηθημάτων κατά της με αριθμ. Πρωτ. 6122/170152/8-10-2019 Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 3949/Β/2019) συγχώνευση της ΔΕΠΟΔΑ Λ ΑΕ ΟΤΑ στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ.)

13 Ιανουαρίου 2020