ΘΕΜΑ: « Έγκριση πρόσληψης τριών (3) ατόμων παιδαγωγικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των δύο (2) νεοιδρυθέντων βρεφικών τμημάτων του Δήμου Λεβαδέων στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2019-2020”».

14 Οκτωβρίου 2019