ΘΕΜΑ: « Έγκριση Η΄ και Ζ΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Υπηρεσίας: « Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων ( ανελκυστήρες κ.τ.λ.) » από τον οικονομικό φορέα Δημήτριο Α. Χασούρα».

14 Οκτωβρίου 2019