Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 91352/20-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΝ246ΜΤΛ6-ΛΧ1) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών “ Ένταξη Πράξης του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VΙΙ «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»

11 Μαΐου 2020