Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ” »

13 Ιανουαρίου 2020