΄Εγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

2 Μαΐου 2024