΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθμό 22/2024 Μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ» συνολικού προϋπολογισμού 152.148,00€ άνευ Φ.Π.Α. (171.927,24€ με Φ.Π.Α. 13%)

2 Μαΐου 2024