Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαμέσου του παρακάτω ηλεκτρονικού συνδέσμου μπορείτε  να εισέλθετε στον διαδικτυακό τόπο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης  προκειμένου να ενημερωθείτε: α)για όλες τις διοικητικές  διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση  για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών κατά τη συναλλαγή τους με το Δημόσιο και β)για τις δυνατότητες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης εξ αποστάσεως των πιστοποιημένων χρηστών της  ηλεκτρονικής Πύλης ΄΄ΕΡΜΗΣ΄΄.                       Δείτε εδώ τον επίσημο ιστότοπο των ΚΕΠ


  Ανακοίνωση           Λιβαδειά    3.10.2018                                                    
Δείτε εδώ την ανακοίνωση  ενημέρωσης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους δικαιούχους στον ΟΑΕΔ, για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος

 

   Ανακοίνωση           Λιβαδειά    12.12.2016 

Ο Δήμος Λεβαδέων σας ενημερώνει ότι δυνάμει της υπ΄ αριθ.: Δ24α/Φ.11/Γ.Π.οικ. 36017/780/04.08.2016 (ΦΕΚ 2456 τ.Β΄) (ΑΔΑ: 78Δ7465Θ1Ω-4Σ3) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών,  χορηγούνται Δελτία Δωρεάν Μετακίνησης στα Αστικά Λεωφορεία του Νομού και 50% έκπτωσης στα υπεραστικά ΚΤΕΛ για το έτος 2016 σε Άτομα με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) Ελληνικής υπηκοότητας, υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.), υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α’), υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), δικαιούχους επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Όλοι οι ανωτέρω για να είναι δικαιούχοι θα πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ΕΥΡΩ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ΕΥΡΩ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω). Σημείωση: Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας, είναι τα παρακάτω:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%). Όσον αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

2 α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους.

2β. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. Προκειμένου οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

3. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής και περί παραλαβής Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή (ΚΕΠ).

6. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

7. Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το προηγούμενο φορολογικό έτος (2015).

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων είτε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από 12.12.2016 έως και 31.01.2017.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της περιοχής σας. (ΚΕΠ Λιβαδειάς τηλ.: 22613-50.000, ΚΕΠ Αγίου Γεωργίου τηλ.:22613-51.304, ΚΕΠ Δαύλειας τηλ.:22613-51.420, ΚΕΠ Κυριακίου τηλ.:22673-50.310, ΚΕΠ Χαιρώνειας τηλ.: 22613-51.930)

Για να δείτε ολόκληρη τη σχετική εγκύκλιο εδώ.


                                                        Ανακοίνωση              Λιβαδειά     31.10.2016                  

                Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων σε Πολύτεκνες Μητέρες Αγροτικής Εστίας ΟΓΑ 2016.

Ο Δήμος Λεβαδέων σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες, Αγροτικής Εστίας ΟΓΑ έτους 2016, οι ενδιαφερόμενες δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από 01.11.2016 μέχρι και 18.11.2016.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, τις προϋποθέσεις της χορήγησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να δείτε στη σχετική εγκύκλιο του ΟΓΑ  εδώ.


                                                           Ανακοίνωση                   Λιβαδειά      03.10.2016

                                    Καταβολή του Ειδικού Εποχικού Βοηθήματος Ο.Α.Ε.Δ. έτους 2016

Ξεκινά τη  Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 00:01, η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΟΑΕΔ από τους δικαιούχους, για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2016. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν
τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, είτε στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) . 

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 30η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00, για όσους υποβάλουν αίτηση μέσω των ΚΠΑ 2 και των ΚΕΠ και ώρα 23:59 για όσους υποβάλουν αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο. Η δε παραλαβή των δικαιολογητικών θα  ολοκληρωθεί την επομένη μέρα (1/12/2016).

Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι των παρακάτω κατηγοριών: Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί μέλη των οικείων επαγγελματικών σωματείων,
υποδηματεργάτες, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστές εκσκαπτικών – ανυψωτικών – οδοποιητικών – γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου, χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτες.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις ημέρες ασφάλισης, στο εισόδημα και – για τους πολίτες τρίτων χωρών – στην άδεια διαμονής, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον ΟΑΕΔ μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και του Υπουργείου Εσωτερικών αντίστοιχα. 

Με εξαίρεση τους απασχολούμενους στον οικοδομικό κλάδο, οι λοιπές κατηγορίες δεν δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα εάν πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, από 10/9/2016 έως 30/11/2016.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα δικαιολογητικά, μπορείτε να δείτε εδώ                                     

 


                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                    Λιβαδειά 14.09.2016

                            Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

O Δήμος Λεβαδέων σας ενημερώνει ότι με τις υπ΄ αριθμ. 2/71338/0026/22.07.2013 και 2/111270/0026/22.12.2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, σύμφωνα με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε μερικά με την οδηγία 93/66/ΕΟΚ.

Στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ανήκουν οι οικισμοί Ελικώνος, Ανάληψης και Τσουκαλάδων και οι κοινότητες Αγίας Άννας, Αγίας Τριάδας, Κορώνειας, Κυριακίου, Αγίου Βλασίου, Δαύλειας, Μαυρονερίου και Λαφυστίου.

Συγκεκριμένα, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται:

A) σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως, και
Β) σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €). 

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.                                                                           


                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                 Λιβαδειά 30.06.2016 

Ο Δήμος Λεβαδέων σας ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 27.06.2016 μέχρι το Σάββατο 16.07.2016 υποβάλλονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΓΑ που για το 2016 είναι:

1. Κοινωνικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές)

2. Ιαματικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές και μέχρι 5 απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις Υδροθεραπευτηρίων)

3. Εκδρομικό πρόγραμμα με 3ήμερες, και μονοήμερες εκδρομές

4. Δωρεάν Παροχή Βιβλίων

5. Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρου

Α. Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι:

1. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Λογαριασμού Ανασφαλίστων Υπερηλίκων.

2. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής για τα προγράμματα του ΛΑΕ.

3. Τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών των αναφερόμενων παραπάνω με στοιχεία 1 και 2 (σύζυγοι – παιδιά) που διαθέτουν βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

4. Όσοι υπάλληλοι ή συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ έχουν δηλώσει συμμετοχή στα προγράμματα του ΛΑΕ και καταβάλουν μηνιαία ατομική εισφορά.

5.Τα εμμέσως ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών της προαναφερόμενης κατηγορίας (στοιχείο 4), με δικαίωμα περίθαλψης που απορρέει από τον υπάλληλο ή συνταξιούχο πρώην υπάλληλο του ΟΓΑ.

6. Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση.

Αυτής της κατηγορίας οι συνταξιούχοι μπορούν να συνοδεύονται από μέλος της οικογένειάς τους δικαιούχο του ΛΑΕ και εφόσον δεν υπάρχει μέλος της οικογένειας δικαιούχος του ΛΑΕ, από τρίτο πρόσωπο – συνοδό. Στους συνοδούς χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής ως συνοδός. Να σημειωθεί ότι οι αναφερόμενοι στην εν λόγω κατηγορία (στοιχείο 6) εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα Κοινωνικού – Ιαματικού Τουρισμού, ή Εκδρομών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Προϋπόθεση συμμετοχής όλων των ανωτέρω προσώπων στα εν λόγω προγράμματα, είναι να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα.

Β. Διαδικασία υποβολής αίτησης

Για την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος προσέρχεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ προσκομίζοντας:

1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) ΟΓΑ (π.χ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κ.λπ.).

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το οποίο παραδίδεται στο ΚΕΠ και εν συνεχεία διαβιβάζεται στον ΟΓΑ.

Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί εξουσιοδότηση, η οποία φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή συνοδευόμενη από το αντίστοιχο δικαιολογητικό από τα προαναφερόμενα.

Στο πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού συμμετέχουν ΜΟΝΟ οι συνταξιούχοι –εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν ορφανική σύνταξη – και σε περίπτωση ζεύγους, συμμετέχει μόνο ο/η συνταξιούχος σύζυγος και όχι ο/η ασφαλισμένος/η σύζυγος.

Γ. Διαδικασία ανάδειξης των δικαιούχων

Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση, στην οποία προηγούνται όσοι δεν έχουν κληρωθεί τα τρία (3) τελευταία χρόνια στα προγράμματα με στοιχεία 1 και 3 και όσοι δεν έχουν κληρωθεί τον προηγούμενο χρόνο στα ανωτέρω προγράμματα με στοιχεία 2, 4 και 5.

Ειδικότερα για φέτος, οι κληρωθέντες δικαιούχοι των προγραμμάτων με στοιχεία 1, 2, 3 και 5 πρέπει να προσέλθουν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας από 23/7/2016 μέχρι 31/8/2016 για να παραλάβουν τα δελτία τους.

Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από 5/9/2016, τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, σε όλους όσους εκ των δικαιούχων υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2016 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τότε.

Δ. Περισσότερες πληροφορίες….

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ και τις διαδικασίες συμμετοχής σε αυτά οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν:

α)να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr (Προγράμματα Αγροτικής Εστίας) στην οποία έχει αναρτηθεί αρχείο με τον τίτλο «Πληροφορίες για τους δικαιούχους προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας», είτε

β)να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των περιοχών τους. (Τα στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας των (ΚΕΠ) του Δήμου Λεβαδέων είναι τα ακόλουθα: ΚΕΠ Λιβαδειάς 22613-50.000-5, ΚΕΠ Αγίου Γεωργίου: 22613-51.302-4, ΚΕΠ Δαύλειας 22613-51.420-1, ΚΕΠ Κυριακίου 22673-50.310, ΚΕΠ Χαιρώνειας 22613-51.930).

Για να δείτε αναλυτικά όλες τις σχετικές πληροφορίες των Προγραμμάτων της Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ ΕΔΩ

 


                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                   Λιβαδειά  21.12.2015

Ο Δήμος Λεβαδέων σας ενημερώνει ότι μετά την έκδοση της Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1262/10.12.2015 (ΦΕΚ Β’ 2677/11-12-2015) με Θέμα: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού», χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανση τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου 2015 μέχρι και την 30 Απριλίου 2016, μετά από σχετική αίτηση που αρμοδίως υποβάλλεται μέχρι 30 Μαΐου 2016, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδομα σε άγαμους για τα πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα και έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες για τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα, με ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, ανά κλιματική ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας.

Για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, χορηγείται ποσό επιδόματος 0,25 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω της σχετικής εφαρμογής του TAXISnet, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της περιοχής σας. (ΚΕΠ Λιβαδειάς τηλ. 22613-50.000, ΚΕΠ Αγίου Γεωργίου 22613-51.303, ΚΕΠ Δαύλειας 22613-51.420, ΚΕΠ Κυριακίου 22673-50.310, ΚΕΠ Χαιρώνειας 22613-51.930)

Για να δείτε ολόκληρη την Υπουργική Απόφαση εδώ                                


 

                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                Λιβαδειά  18.12.2015

Ο Δήμος Λεβαδέων σας ενημερώνει ότι με την υπ΄αριθ. Δ24α/Φ.11/Γ.Π.οικ. 54598/971/30.11.2015 (ΦΕΚ 2621 τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών χορηγούνται Δελτία Δωρεάν Μετακίνησης στα Αστικά Λεωφορεία του Νομού και 50% έκπτωσης στα υπεραστικά ΚΤΕΛ για το έτος 2015 στα Άτομα με Αναπηρίες: Ελληνικής υπηκοότητας, υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.), υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α’), υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), δικαιούχους επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ΕΥΡΩ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ΕΥΡΩ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω). Σημείωση: Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας, είναι τα παρακάτω:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%). Όσον αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

3. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.

6. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

7. Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το προηγούμενο φορολογικό έτος (2014).

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων είτε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από 18.12.2015 έως και 31.01.2016.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ή στο ΚΕΠ της περιοχής σας. (ΚΕΠ Λιβαδειάς τηλ. 22613-50.000, ΚΕΠ Αγίου Γεωργίου τηλ.22613-51.304, ΚΕΠ Δαύλειας τηλ.22613-51.420, ΚΕΠ Κυριακίου τηλ.22673-50.310, ΚΕΠ Χαιρώνειας τηλ. 22613-51.930)

Για να δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ 


 

                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ             Λιβαδειά   24.11.2015

Θέμα: Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες, Αγροτικής Εστίας ΟΓΑ 2015.

Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει τις πολύτεκνες μητέρες ότι στα πλαίσια του Προγράμματος παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες του Κλάδου Αγροτικής Εστίας ΟΓΑ έτους 2015 μπορούν από 23.11.2015 μέχρι και 04.12.2015 να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της περιοχής τους εφόσον διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε κάθε μία από τις 1.500 πολύτεκνες μητέρες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα θα καταβληθεί ποσό ύψους 1.000 €.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι πολύτεκνες μητέρες που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας. Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα να είναι δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Επίσης, για τη συμπλήρωση του 18ου ή του 24ου έτους ηλικίας των τέκνων, θα λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2015.

Στους δικαιούχους δεν θα περιλαμβάνονται πολύτεκνες μητέρες με τέκνα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε Δημόσια ή ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού ή εξακολουθούν να σπουδάζουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ,ΤΕΕ). Για τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στα ΚΕΠ από 23-11-2015 μέχρι και 4-12-2015.

Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει η δικαιούχος να έχει μαζί της: α) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς της και β) Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α (ατομικό και τέκνων) προκειμένου να συμπληρωθούν τα στοιχεία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα σ’ αυτά.

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν ακολουθεί αυτούσια η σχετική ανακοίνωση του Κλάδου Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα ΚΕΠ της περιοχής σας (ΚΕΠ Λιβαδειάς τηλ. 22613-50.000, ΚΕΠ Αγίου Γεωργίου τηλ. 22610-49.001, ΚΕΠ Χαιρώνειας τηλ. 22613-51.930, ΚΕΠ Δαύλειας τηλ. 22613-51.420, ΚΕΠ Κυριακίου τηλ. 22673-50.310).

Για να δείτε ολόκληρη τη σχετική ανακοίνωση του ΟΓΑ εδώ

                                

 

 


 

                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                       Λιβαδειά,  22-09-2015

         Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Σας  ενημερώνουμε ότι με τις υπ΄αριθμ. ΚΥΑ 2/71338/0026/22-07-2013 και 2/111270/0026/22-12-2013 των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως καθορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ και τροποποιήθηκε μερικά με την οδηγία 93/66/ΕΟΚ.

Όσον αφορά στο Δήμο Λεβαδέων στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ανήκουν οι οικισμοί Ελικώνος, Ανάληψης και Τσουκαλάδων και οι κοινότητες Αγίας Άννας, Αγίας Τριάδας, Κορωνείας, Κυριακίου, Αγίου Βλασίου, Δαύλειας, Μαυρονερίου και Λαφυστίου.

Συγκεκριμένα το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται:

A) σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και
Β) σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

Τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται οι δικαιούχοι μπορούν να τα καταθέτουν στα ΚΕΠ του Δήμου Λεβαδέων (Λιβαδειάς, Αγίου Γεωργίου, Δαύλειας, Κυριακίου, Χαιρώνειας).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του : ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (έντυπα αιτήσεων υπάρχουν στο ΚΕΠ)

 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε.

 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς τοIBAN

 • Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή των Οδηγιών 85/148/ΕΟΚ και 93/66/ΕΟΚ

 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (δηλαδή, φετινό εκκαθαριστικό 2015 για εισοδήματα του 2014)

 • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1, έτους 2015 για εισοδήματα έτους 2014)

 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.

Σημειώνουμε ότι βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη. Ως οικογένεια θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο – αρχηγό της οικογένειας. Επίσης, στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια.

Η εισοδηματική ενίσχυση στους δικαιούχους καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.


 

                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                    Λιβαδειά  18.09.2015

Θέμα: «Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του ΥΠ.Ο.Υ.Ν.&Τ.».

Η Διεύθυνση των ΚΕΠ του Δήμου Λεβαδέων σας ενημερώνει ότι με την υπ΄αριθ. πρωτ. 17931/28.08.2015 προκήρυξη του Τμήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, της Δ/νσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, (με ΑΔΑ: 648Ζ465ΦΘΘ-ΘΞ1) με θέμα »Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας &  Τουρισμού»,  προκηρύσσεται η εισαγωγή εννιακοσίων (900) καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, στις παρακάτω ειδικότητες:

Α. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής -Υπηρεσία ορόφων -Εμπορευματογνωσία): Άτομα 400 – Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) : Άτομα 400 Απόφοιτοι
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γ. Τεχνικός Αρτοποιός- Ζαχαροπλαστικής: Άτομα 100 – Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Με βάση την ανωτέρω προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις στις κατά τόπους Γραμματείες των Μονάδων Κατάρτισης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, όλες τις εργάσιμες ημέρες έως και την Παρασκευή 25/09/2015, από τις 9.30 π.μ μέχρι τις 15.00 μ.μ.

Για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη πατήστε  εδώ

Για να δείτε την αφίσα του ΙΕΚ Γαλαξειδίου  εδώ


 

                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                      Λιβαδειά  16.09.2015

Η Δ/νση ΚΕΠ Δήμου Λεβαδέων σας ενημερώνει ότι  από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015 – 2016. Το Πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση διακοπών διάρκειας από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 15.10.2015 έως την 30.09.2016 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους, δικαιούχους και παρόχους, μέχρι την 24.09.2015 και ώρα 23:59.

Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ που ανήκουν για την έκδοση κωδικών πρόσβασης. Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού από το έτος 2012 και εξής και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών, μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαμάκι, e-mail: typ@oaed.gr 2

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες το έτος 2014:

 • είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή
 • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή
 • έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
 • συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας), καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση προσέλευσης στις Υπηρεσίες για την προσκόμιση δικαιολογητικών. Αν κάποιοι δικαιούχοι αδυνατούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους, όταν αυτά απαιτούνται, μπορούν να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την προσκόμισή τους μέχρι την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή έως την 25.09.2015, και ώρα 15:00. Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει για τους παρόχους. Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαμάκι, e-mail: typ@oaed.gr 3 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr.

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ πατήστε  εδώ                                    

Για να δείτε την Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ πατήστε εδώ


 

                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ          Λιβαδειά 27.08.2015

Ο Δήμος Λεβαδέων σας ενημερώνει για την έναρξη νέου προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ. μέσω πρόσληψης προσωπικού 19.101 θέσεων πλήρους απασχόλησης σε επιβλέποντες φορείς για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στα πλαίσια της σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Νο 5/2015) που εκδόθηκε στις 25-8-2015.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό 5/2015 Δημόσιας Πρόσκλησης (με ΑΔΑ:7ΕΠΘ4691Ω2-ΡΣΣ), δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –τουλάχιστον– μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
 3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
 5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
 6. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. της 26 ης -8 – 2015 και λήγει στις 12 μ.μ. της 14ης -9 – 2015.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο –αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου- στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Στους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους μπορείτε να δείτε:

Το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ.

Την 5η  Δημόσια Πρόσκληση Κοινωφελούς Εργασίας  ΟΑΕΔ 25.08.2015.

Τις θέσεις και οι ειδικότητες του προγράμματος.

Το προσοντολόγιο των θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα.

Τις οδηγίες για υποβολή αίτησης .


                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                    Λιβαδειά 27.08.2015

Ο Δήμος Λεβαδέων σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. 1/2015 Ρυθμιστική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας από το Δασαρχείο Λιβαδειάς (αρ. πρωτ. 3093/144114//17.8.15) με την οποία προσδιορίζεται η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου και τα θηράματα, ειδικές και γενικές ρυθμίσεις.

Για να δείτε την Απαγορευτική Ρυθμιστική Διάταξη πατήστε  εδώ.


 

 

 

                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ           Λιβαδειά 24.08.2015

ΘΕΜΑ: «Διανομή Δελτίων Θεάματος ΟΓΑ/ΛΑΕ σε μη κληρωθέντες»

Ο Δήμος Λεβαδέων σας ενημερώνει, μετά από σχετικό έγγραφο του ΟΓΑ/ΛΑΕ, ότι από 21/8/2015 είναι δυνατή η διανομή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) αδιάθετων Δελτίων Θεάματος έτους 2015 και σε ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους ή συνταξιούχους του ΟΓΑ που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου έτους 2015 και δεν έχουν κληρωθεί μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των 90.000 ατόμων με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Λεβαδέων: α)ΚΕΠ Λιβαδειάς, τηλ. 22613-50.000, β)ΚΕΠ Αγίου Γεωργίου, τηλ. 22613-51.310, γ)ΚΕΠ Δαύλειας, τηλ. 22613-51.420, δ)ΚΕΠ Κυριακίου, τηλ. 22673-50.310, ε)ΚΕΠ Χαιρώνειας, τηλ. 22613-51.930.


Υλοποίηση Προγράμματος (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)  ΄΄Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής΄΄

Στους ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδέσμους μπορείτε να δείτε:

α)την περίληψη της Ανακοίνωσης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το  Πρόγραμμα ΄΄Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής΄΄ του  Ε.Π. ΄΄Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού΄΄,  που αφορά  στην επιδότηση γονέων για τη φιλοξενία των τέκνων τους (βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ΑΜΕΑ, κ.λπ.,) σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας ώστε να διευκολυνθούν στην εναρμόνιση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής :   Anakoinosi EETAA gia programma paidikon stathmon 2015-2016 και

β)ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης ΄΄Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής΄΄ Φορείς/Δομές (πρώτο μέρος) και Ωφελούμενοι (δεύτερο μέρος) :Prosklisi foreon-Domon kai ofeloumenon Programatos paidikon stathmon EETAA 2015-2016

γ)Εδώ μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε την αίτηση των παιδικών σταθμών:  Aitisi paidikon stathmon EETAA 2015-2016

δ)Εδώ μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων δομών (βρεφονηπιακών & παιδικών σταθμών) ΕΣΠΑ του Δήμου Λεβαδέων 2015-2016: Oristikos pinakas epileximon domon paidikon stathmon ESPA 2015-2016

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τους ωφελούμενους ορίζεται από την Τετάρτη 05/08/2015 έως και την Τρίτη 18/8/2015. 


 

                                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O Δήμος Λεβαδέων σας ενημερώνει ότι η χορήγηση δελτίων στους κληρωθέντες για τα προγράμματα παροχών του ΟΓΑ/ΛΑΕ, έτους 2015, ξεκινά την 14η -7-2015. 

Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΓΑ που υπέβαλαν Αίτηση Συμμετοχής στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας,  μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης και από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ, www.oga.gr (επιλογή: Κληρωθέντες Δικαιούχοι), και να λάβουν τα Δελτία τους από τα ΚΕΠ όλης της χώρας και όχι απαραίτητα από το ΚΕΠ, στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση.

Τα ΚΕΠ χορηγούν δελτία για τα ακόλουθα προγράμματα:

α) Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, διάρκειας από 14-7-2015 έως 15-5-2016 : Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού.

β) Πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού, διάρκειας από 14-7-2015 έως 15-5-2016 μόνο για διαμονή, και δωρεάν λούσεις από 14-7-2015 έως 31-12-2015: Δελτία Ιαματικού Τουρισμού.

γ) Εκδρομικό Πρόγραμμα, διάρκειας από 14-7-2015 έως 15-5-2016: Δελτία Μονοήμερης Εκδρομής, Δελτία Διήμερης Εκδρομής, Δελτία Τριήμερης Εκδρομής.

δ) Πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρων, διάρκειας από 14-7-2015 έως 31-5-2016: Δελτία θεάματος.

Για το πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Βιβλίων, οι κληρωθέντες δικαιούχοι δε θα λαμβάνουν Δελτία αγοράς βιβλίων από τα ΚΕΠ, αλλά θα απευθύνονται κατευθείαν στα συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ βιβλιοπωλεία από 14/7/2015 έως 31/12/2015 για να παίρνουν τα βιβλία.


 

                                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Διάθεση των καρτών σίτισης στους δικαιούχους του Προγράμματος Αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής Κρίσης.

O Δήμος Λεβαδέων σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε στις 21.07.2015 και συνεχίζεται η διάθεση καρτών σίτισης του Προγράμματος Αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής Κρίσης. (ν.4320/15 ΦΕΚ. 29/19.03.2015, τ. Α΄)

Οι δικαιούχοι των καρτών αυτών μπορούν να τις παραλαμβάνουν από τα αντίστοιχα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου που επέλεξαν κατά την υποβολή της αιτήσεώς τους, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατά την παραλαβή τους οι δικαιούχοι θα πρέπει: α)να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της ταυτοπροσωπίας τους (πχ., διαβατήριο, άδεια οδήγησης, βιβλιάριο υγείας, κ.λπ), και β)να γνωρίζουν τον Α.Μ.Κ.Α. και τον ΑΦΜ τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Λεβαδέων: α)ΚΕΠ Λιβαδειάς, τηλ. 22613-50.000, β)ΚΕΠ Αγίου Γεωργίου, τηλ. 22613-51.310, γ)ΚΕΠ Δαύλειας, τηλ. 22613-51.420, δ)ΚΕΠ Κυριακίου, τηλ. 22673-50.310, ε)ΚΕΠ Χαιρώνειας, τηλ. 22613-51.930.