Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

8 Μαρτίου 2019