Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατασκευής του έργου, «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ»

11 Δεκεμβρίου 2018