Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου, ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού των οικ. ετών 2019 – 2020

9 Αυγούστου 2019