Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελετών για την υλοποίηση του έργου «Πράσινο Σημείο»

20 Δεκεμβρίου 2018