Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ταχ.Δ/νση:Δωδεκανήσου 12, ΛΙΒΑΔΕΙΑ T.K. 32131
Πληροφoρίες.: Κα Σερακιώτη Αλεξάνδρα
Τηλέφωνο.: 2261020082