Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

ΑπόφασηΤίτλος
144-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.494,74 ευρώ για τόκους υπερημερίας και δικαστικά έξοδα τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
143-2017΄Εγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων ποσού 398.122,19 ευρώ για οφειλές παρελθόντων ετών (ΠΟΕ 2η ).
142-2017΄Ασκηση ή μη έφεσης κατά της 112/17 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς και κατά της «TREE COMPANY CORPORATION».
141-2017΄Εγκριση Πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017».
140-2017΄Εγκριση της υπ΄αριθ. 62/2017 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.
139-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 19.000,00 ευρώ που αφορούν δαπάνες Πάγιας Προκαταβολής που χειρίζονται οι Πρόεδροι των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων βάσει του Νόμου 3852/2010 (πάγια προκαταβολή).
138-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.150,00 ευρώ για υπερωριακή εργασία (Ληξίαρχος , πρακτικογράφος και γραμματειακή υποστήριξη συμβουλίων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων.
137-2017΄Ασκηση έφεσης κατά της 111/2017 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς , και κατά του Νικολάου Παπαρούλα.
107-2017Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων άρδευσης Δήμου Λεβαδέων για το οικονομικό έτος 2017.
106-2017Kαθορισμός όρων διακήρυξης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017.
105-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 13.088,20 ευρώ για δαπάνη στείρωσης – εμβολιασμών περίθαλψης αδέσποτων σκύλων Δήμου Λεβαδέων και διάθεση πίστωσης ποσού 6.732,48 ευρώ για το έτος 2017.
104-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 379,44 ευρώ και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση απόφασης Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων.
103-2017΄Εγκριση δαπανών συνολικού ποσού 149.506,34 ευρώ και διάθεση πιστώσεων ΚΑ που αφορούν αποδόσεις παρακρατηθέντων φόρων και επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων .
102-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 44.986,75 ευρώ για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
101-2017΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και τευχών της 41/2017 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού».
100-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.598,95 ευρώ για προμήθεια διαφόρων εργαλείων.
99-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 9.845,60 ευρώ και διάθεση πίστωσης για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου.
98-2017Έγκριση δαπάνης για κατεδάφιση ετοιμόρροπων-επικίνδυνων κτιρίων και διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού #4.997,20 €#
97-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 8.499,58 ευρώ για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας των εργαζομένων.
96-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 7.999,49 ευρώ και διάθεση πίστωσης για προμήθεια σάκων απορριμμάτων.
95-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 2.999,81 ευρώ και διάθεση πίστωσης για προμήθεια χημικού υλικού.
94-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.999,99 ευρώ για Προμήθεια ανταλλακτικών.
93-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.996,24 για Εργασίες κλαδέματος ψηλών και επικίνδυνων δένδρων.
92-2017΄Ασκηση έφεσης κατά της 17/2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και κατά του Ιωάννη Δούκα.
91-2017Μη άσκηση έφεσης κατά της 242/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς και κατά του Ευσταθίου Ιωάννου.
90-2017΄Ασκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά 1)της 16/2015 απόφασης του Μονομελούς Διοηκητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και 2)της ΑΕ με την επωνυμία ‘’TERLANA AE ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ’’.
89-2017΄Ασκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά 1)της 14/2015 απόφασης του Μονομελούς Διοηκητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και 2)της ΑΕ με την επωνυμία ‘’TERLANA AE ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ’’.
88-2017΄Εγκριση της 24/2017 απόφασης της Δημάρχου Λεβαδέων για άσκηση ένστασης κατά της με αριθμ πρωτ. 1590/2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης “ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ 5000579 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα”.
87-2017΄Εγκριση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος πλακόστρωτου κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 63 τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή του πάρκινγκ της Κρύας πλησίον της εισόδου του Λαογραφικού Μουσείου Λιβαδειάς.
86-2017Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017».
85-2017Ανάκληση της 47/14-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΦ3ΖΩΛΗ-ΦΙ7) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας περί «Ανάγκης σύναψης δανείου και κατάρτιση όρων για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου για την χρήση πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
84-2017Eκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για χρονικό διάστημα από 21/03/2017 έως και 31/08/2019.
83-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 226,82 ευρώ και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση απόφασης περί υπερωριακής αποζημίωσης.
82-2017Έγκριση δαπάνης ποσού 245.000,000€ για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ και διάθεση πίστωσης ποσού 129.451,00€ για το έτος 2017»(πολυετής δαπάνη)
81-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 5.998,13 ευρώ και διάθεση πίστωσης για προμήθεια λαδιού για τις ανάγκες του Νεκροταφείου.
80-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 2.280,85 ευρώ και διάθεση πίστωσης για προμήθεια λιπασμάτων , φαρμάκων , ζιζανιοκτόνων κλπ.
79-2017΄Εγκριση δαπάνης & διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. της πάγιας προκαταβολής του Δήμου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
77-2017Κατάρτιση όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στη θέση «Μπαϊρια» Σχολικού Κλήρου, της Τοπικής Κοινότητας Χαιρώνειας , Δήμου Λεβαδέων.
76-2017Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού , για την εκμίσθωση του ακινήτου για χρήση του ως ΄΄Κυλικείο και Τμήμα Ανθοπωλείου΄΄ που βρίσκεται στο Δημοτικό Νεκροταφείο Αγίου Λαζάρου Λιβαδειάς.
75-2017Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου στο κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς.
74-2017΄Εγκριση δαπάνης ποσού 390,86 ευρώ και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση περιληπτικών διακηρύξεων που αφορούν εκμισθώσεις ακινήτων του Δήμου.
72-2017΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ποσού 512.417,00 ευρώ για την πληρωμή Προνοιακών Επιδομάτων σε άτομα των Δήμων Λεβαδέων , Διστόμου –Αράχωβας-Αντίκυρας-Ορχομενού & Αλιάρτου του Νομού Βοιωτίας (1ο δίμηνο 2017).